İhale İlanı

                                                                           İHALE İLAN

REFAHİYE KAYMAKAMLIĞI  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Dumanlı Tabiat Parkı İçerisinde Kalan ve Refahiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Tasarrufunda Bulunan Günübirlik Tesislerin (Göl Restoran - Göl Büfe ve 6 Adet Kamelya Mesire Alanı)

Kiraya Verilmesi işi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesince ihale edilecektir.

     İdarenin;
a)   Adresi : Refahiye Kaymakamlığı  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı / REFAHİYE/ERZİNCAN
b)   Telefon – Fax : (446) 611 21 44 – (446)611 20 29

 • Teklifin Konusu Kiralama  İşinin;
   a)   Niteliği– Türü–Miktarı  :   İlçemiz Dumanlı Tabiat Parkı İçerisinde Kalan ve Refahiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Tasarrufunda Bulunan Günübirlik Tesislerin (Göl Restoran - Göl Büfe ve 6 Adet Kamelya Mesire Alanı Kiraya Verilmesi işi
 1. b) Yapılacağı Yer                :   Erzincan/Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı
 2.     c)   İşe Başlama Tarihi         :  Sözleşme yapıldıktan sonra  yer teslim tutanağı  yapılarak  ihale konulu yer teslim edilecektir.
           d)   İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 5(beş) yıldır.
 • İhalenin; 
  a)   Yapılacağı Yer                :    Refahiye Kaymakamlığı Toplantı Salonu REFAHİYE/ERZİNCAN  
  b)   Tarihi – Saati                  :   09/12/2021  Perşembe  Günü  Saat  30
  c)    Dosya Teslimi                 :    İhaleye  ilişkin dosyaların teslimi  09/12/2021  günü saat 14’29 a kadardır.
 • İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler

         GERÇEK KİŞİLERDEN;

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı ,
 2. İkametgah Belgesi yeni onaylı,
 3. Borcu yoktur yazısı,
 4. Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti
 5. Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,
 6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 7. Tebligat için adres beyanı

TÜZEL KİŞİLERDEN;

 1. Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
 2. Güncel Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
 3. Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
 4. Borcu yoktur yazısı,
 5. Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,
 6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 7. Tebligat için adres beyanı
 • İş Ortaklığı olarak ihaleye katılım gösterecek istekliler, yeterlilik için istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar.
 • İhale dokümanı Refahiye Kaymakamlığı Web Sitesinden veya Refahiye Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edilebilir. İhale doküman bedelinin (200,00 TL) Birliğimize ait ( Halk Bankası Refahiye Şubesi TR650001200167900016100003) hesabına yatırması ve banka dekontunun ihale evrakları ile birlikte ibraz etmesi gereklidir.
 • Teklifler 09/12/2021  tarihi, saat 14.29 'a kadar  Kaymakamlık Toplantı Salonuna İhale Komisyonu Başkanlığı  adresine şahsen verilecektir.  Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır
 • İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdi.( Halk Bankası Refahiye Şubesi TR650001200167900016100003).
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır. Teklif ler komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir.
 • İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere devredilemez.
 • İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir.
 • Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
 • Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI